วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     ให้ผู้เรียนได้รู้ถึงเทคโนโลยี   การสารสนเทศ และการสื่อสาร  ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร สารสนเทศต่างๆ ในทุกหน่วยงาน ในสังคม ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ทันยุค ทันสมัย

3 ความคิดเห็น:

 1. 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
  2. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
  3. ความหมายของข้อมูล
  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการนำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
  4. ความหมายของสารสนเทศ
  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

  ตอบลบ
 2. 5. ลักษณะสารสนเทศที่ดี
  เนื้อหา (Content)
  ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness)
  ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance)
  ความถูกต้อง (accuracy)
  ความเชื่อถือได้ (reliability)
  การตรวจสอบได้ (verifiability)
  รูปแบบ (Format)

  ชัดเจน (clarity)
  ระดับรายละเอียด (level of detail)
  รูปแบบการนำเสนอ (presentation)
  สื่อการนำเสนอ (media)
  ความยืดหยุ่น (flexibility)
  ประหยัด (economy)
  เวลา (Time)

  ความรวดเร็วและทันใช้ (timely)
  การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to-date)
  มีระยะเวลา (time period)
  กระบวนการ (Process)

  ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)
  การมีส่วนร่วม (participation)
  การเชื่อมโยง (connectivity)

  ตอบลบ
 3. องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems CBIS) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ (procedure) และคน (people)

  - ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ
  - ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน

  - ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

  - เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร

  - กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ

  - คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ

  ตอบลบ