วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณะผู้ทำโครงงาน สร้างบล๊อกเพื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย web blog

ประกอบด้วย     1. เด็กชายเทิดเกียรติ  สถิรกาลกุล
                        2. เด็กชายอาณกร  จันทา
                        3. เด็กหญิงพรวิมล  อิงบุญ
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน  ครูยศวัฒน์  เกียรติศิรภัทร์
ปีการศึกษา 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น