วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เสนอโครงงาน

เรื่อง การสร้างบล็อกเพื่อการเรียนรู้วิชา คอมพิวเตอร ์ ด้วย เว็บบล็อก
คณะผู้ทำโครงงาน
1.เด็กชายเทิดเกียรติ สถิรกาลกุล
2.เด็กชายอาณกร จันทา
3.เด็กหญิงพรวิมล อิงบุญ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
ครูยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร 
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เว็บบล็อกมีความสามารถหลายหลาย ปรับแต่งได้
ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเขียนหรือศึกษาการสร้าง
เว็บบล็อก ที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดีเยี่ยมตัวหนึ่ง
ด้วยคุณสมบัติของ web blog คณะผู้จัดทำจึงได ้
จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างบล็อกเพื่อการ
เรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย webblog ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ของผู้เรียนและผู้สนใจโดยทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนเว็บบล็อก
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และพึงพอใจ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เป็นแหล่งให้ความรู้อีกทางหนึ่ง
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่ง
3. เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า
การสร้างบล็อกเครือข่าย Internet ด้วย
web blog ส่งผลต่อเพื่อน ๆ ผู้สนใจ หรือผู้เยี่ยมชม
ได้รับความรู้ สาระ นำไปปฏิบัติ เผยแพร่ ให้ผู้อื่น
ได้รับทราบ และมีความสนใจเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่อไป แล้วยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผ่านทาง Internet เป็นการฝึกการใช้งาน บล็อก อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำได้ศึกษาจากเว็บไซต์ และจาก
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผ่านมา เว็บไซต ์
ที่ได้ศึกษามีดังนี้
ศึกษาจากเว็บบล็อกของคุณครูที่ปรึกษา
..........................................................................................
http://combankluay.blogspot.com/
อุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รุ่น Pentium4 processor
- หน่วยความจำหลัก (RAM) 256 MB.
- หน่วยความจำสำรอง (Harddisk) 80 GBขึ้นไป
- LAN card หรือ Modem เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ Internet
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
- เว็บบล็อกของ blogger.com
- ระบบปฏิบัติการ Windows XP
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบล็อก
4. บอร์ด (สำหรับติดเนื้อหา)
5. กระดาษสี
6. กระดาษ A4
7. เครื่องเขียน
สรุปผลการดำเนินงาน/อภิปรายผลการดำเนินงาน
เว็บบล็อก ถึงแม้จะเป็นบล็อกสำเร็จรูปที่ใช้
ทำ บล็อกได้ง่าย และรวดเร็ว แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์ใน
ทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์และได้รับความรทูี้่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผจูั้ดทำ
ควรเผยแพร่สิ่งที่ดี ๆ ให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมหรือศึกษาได้
ความรู้และสิ่งดี ๆ นำไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

http://pocky160.blogspot.com/
ที่อยู่บล็อก
http://pocky160.blogspot.com/
ทุกท่านสามารถเข้าใช้และเรียนรู้ได้ตามต้องการ ถ้าต้องการ
จะโพสต์ข้อความ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ บล็อก
http://www.blogger.com

“ขอขอบคุณทุกท่านและเนื้อหาภาพต่างๆที่ผู้จัดทำได้นำมาเผยแพร่ในบล็อกนี้”

ข้อเสนอแนะ
หลังจากที่มีการใช้งานเว็บบล็อก แล้วนั้น ทำให้
เราได้รู้ว่า เว็บบล็อก เป็นโปรแกรมบล็อกสำเร็จรูปที่ง่าย
และสะดวก สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย น่าสนใจ ดังนั้นการ
เลือกใช้ เว็บบล็อก เพื่อจัดทำบล็อกเผยแพร่ความรู้ สาระ
ที่เป็นประโยชน์ จึงมีความเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น