วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นจำนวนนักเรียนในโรงเรียน คะแนนสอบวิชาถาษาไทย
ราคาสินค้า
การประมวลผล (Data Processing) เป็นการนำเสนอข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวน
ต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการ

1 ความคิดเห็น:

  1. ความหมายของข้อมูลคือข่าวสารต่างๆเช่นเอกสาร เป็นต้นคับ

    ตอบลบ